UIMALLA YLI RY:N SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uimalla yli ry ja sen kotipaikka on Lohja.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Uimalla yli yhdistyksen tarkoitus on edistää avovesiuintia ja sen tunnettuutta Suomessa. Yhdistys toimii yleishyödyllisyyden pohjalta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää tarkoitustaan edistäviä uinti- ja muita tapahtumia
 • harjoittaa toimintaansa liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • harrastaa yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa
 • toimeenpanee omaan toimintaansa liittyviä hyväntekeväisyysprojekteja
 • yhdistys voi kuulua jäsenenä alan järjestöihin

Yhdistys kerää varoja toimintansa ja siihen liittyvien hyväntekeväisyys- ym.  hankkeiden rahoittamiseksi. Yhdistys voi vastaanottaa toimintansa tukemiseksi lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia sekä rahan- ja muita keräyksiä.

3§ Jäsenet
Henkilöjäsenet
Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi hakea avovesiuinnin edistämistä haluava henkilö, joka tukea yhdistyksen tarkoitusta ja jonka johtokunta hyväksyy.
Yhteisöjäsenet
Yhdistyksen yhteisöjäseneksi pääsee koti- ja ulkomainen oikeuskelpoinen aatteellinen yhteisö, jonka oma toiminta tukee yhdistyksen tarkoitusta ja jonka johtokunta hyväksyy.
Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi pääsee oikeuskelpoinen koti- tai ulkomainen yhteisö, yritys tai yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka johtokunta hyväksyy. Kannatusjäseniä lukuun ottamatta kaikilla edellä mainitulla jäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa.

4§ Jäsenmaksut
Henkilöjäsenet suorittavat yhdistyksen kevätkokouksen vuosittain määräämän vuosimaksun sekä liittyessään seuran kevätkokouksen määräämän liittymismaksun. Yhteisöjäsenet suorittavat jäsenmaksuna yhdistyksen kevätkokouksen vuosittain määräämän vuosimaksun. Kannatusjäsenet suorittavat jäsenmaksuna yhdistyksen kevätkokouksen vuosittain määräämän vuosimaksun. Vuosimaksu voi olla erisuuruinen kannatusjäsenenä olevalle yhteisölle ja henkilölle. Vuosimaksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille.

5§ Hallitus
Yhdistyksen hallituksena toimii yhdistyksen johtokunta, joka hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä johtaa toimintaa. Hallitukseen kuuluvat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden (1) vuoden pituiseksi toimikaudeksi,  joka on tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä postitse tai sähköpostitse vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa.

7§ Toimintavuosi ja tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi (12 kk), tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan / tilintarkastajan lausunto on annettava jäsenille tiedoksi viimeistään neljä (4) päivää ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse kevät- tai syyskokoukseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, muihin kokouksiin vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
Yhdistyksen päätösvaltaa kokouksessa käyttävät jäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla edustajalla on yksi ääni. Äänivaltaisuus todennetaan kokouksessa jäsenrekisteristä. Äänestys vaaleissa tapahtuu suljetuilla lipuilla. Muut äänestykset tapahtuvat käsiä nostaen, paitsi jos vähintään yksi kolmannes (1/3) vaatii suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaalissa ratkaisee arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää.

10§ Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous on vaalikokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 2. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 3. Esitellään ja käsitellään edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.
 4. Esitellään ja käsitellään tilintarkastajien/toiminnantarkastajien kertomus ja päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta sekä
 5. vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 2. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 3. Vahvistetaan liittymismaksu ja seuraavan toimintavuoden jäsenmaksut.
 4. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä (4-6) ja valitaan yhdistyksen johtokunnan jäsenet
 5. Esitetään ja päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma
 6. Esitetään ja päätetään seuraavan toimintakauden tulo- ja menoarvio
 7. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan/tilintarkastajan ja henkilökohtaisten varahenkilöiden valitseminen seuraavalle toimikaudelle
 8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkaminen voi tapahtua kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään neljän viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jos kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu, on sen varojen ylijäämä käytettävä viimeisen kokouksen