Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Uimalla yli ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018.

 1. Rekisterinpitäjä

Uimalla yli ry (215.232), Hakulintie 11 B, 08500 Lohja.

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Uimalla yli ry, Susanna Ketola, susanna.ketola@gmail.com, puh. 050 448 3389.

 1. Rekisterin nimi

Uimalla yli ry:n jäsenrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Uimalla yli ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • jäsenyystiedot (liittymisaika, tiedot maksetuista jäsenmaksuista)
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä kun hän liittyy yhdistyksen jäseneksi. Tiedot maksetuista jäsenmaksuista saadaan Holvi -verkkopalvelusta.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yhdistyksen hallituksen jäsenten toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudetkuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.